Ģeotehniskā izpēte

Firmas L4 inženieri veic ģeotehnisko, ģeoloģisko un hidroģeoloģisko izpēti, kā arī grunts un gruntsūdens kvalitātes izpēti. Informāciju par pamatnes grunts īpatnībām, vides stāvokli un kvalitāti iegūstam pārbaužu un ekspertīzes rezultātā. Mūsu sagatavotie dokumenti tiek izstrādāti, pamatojoties uz ekspertu veikto analīzi un slēdzieniem, kas tiek papildināti ar kartēm un shēmām, klientam nodrošinot plašus un pārskatāmus vizuālos pielikumus.

Nodaļas vadītājs

Valērijs Šēners

Mēs nodrošinām

  • būvlaukumu ģeotehnisko izpēti, tai skaitā civilo un rūpniecisko būvju, inženierkomunikāciju, ceļu, tiltu un hidrotehnisko būvju projektu realizācijai
  • ģeotehnisko uzraudzību un ekspertīzi
  • konsultācijas uzņēmumiem būvlaukumu ģeotehniskās izpētes, ekspertīzes un vides aizsardzības prasību izpildē
  • ģeotehniskā monitoringa sistēmu izveidi un monitoringa veikšanu
  • pazemes ūdeņu atradnes pases dokumentu sagatavošanu, derīgo krājumu un ūdensgūtņu aizsargjoslu aprēķinu veikšanu

Nodaļas vadītājs

Valērijs Šēners