Ģeotehniskā izpēte

Firmas L4 inženieri veic ģeotehnisko, ģeoloģisko un hidroģeoloģisko izpēti, kā arī grunts un gruntsūdens kvalitātes izpēti. Informāciju par pamatnes grunts īpatnībām, vides stāvokli un kvalitāti iegūstam pārbaužu un ekspertīzes rezultātā. Mūsu sagatavotie dokumenti tiek izstrādāti, pamatojoties uz ekspertu veikto analīzi un slēdzieniem, kas tiek papildināti ar kartēm un shēmām, klientam nodrošinot plašus un pārskatāmus vizuālos pielikumus.

Nodaļas vadītājs

Valērijs Šēners

Mēs nodrošinām

 • būvlaukumu ģeotehnisko izpēti, tai skaitā civilo un rūpniecisko būvju, inženierkomunikāciju, ceļu, tiltu un hidrotehnisko būvju projektu realizācijai
 • ģeotehnisko uzraudzību un ekspertīzi
 • konsultācijas uzņēmumiem būvlaukumu ģeotehniskās izpētes, ekspertīzes un vides aizsardzības prasību izpildē
 • ģeotehniskā monitoringa sistēmu izveidi un monitoringa veikšanu
 • pazemes ūdeņu atradnes pases dokumentu sagatavošanu, derīgo krājumu un ūdensgūtņu aizsargjoslu aprēķinu veikšanu

Nodaļas vadītājs

Valērijs Šēners

 • Par pazemes ūdens monitoringa novērojumu veikšanu Priekuļu novada Liepas pagasta sadzīves atkritumu izgāztuvē "Grīviņi" un Priekuļu pagasta sadzīves atkritumu izgāztuvē "Piebaudzes" 2017. - 2018. gadā

  Pasūtītājs: Priekuļu novada dome

  Termiņš: 2017. - 2018. gads

 • Par ģeotehniskās izpētes veikšanu teritorijā starp Lazaretes, Beverīnas un Virssardzes ielām, Liepājā

  Pasūtītājs: SIA "JM Properties"

  Termiņš: 2017. gads

 • Ģeotehniskās izpētes darbi projektam "Kurzemes loka 110 kV EPL rekonstrukcija, posmā Ventspils-Tume-Imanta, pastiprinot ar 330 kV līniju"

  Pasūtītājs: SIA "RECK"

  Termiņš: 2016. - 2017. gads

 • Par pazemes ūdeņu atradnes krājumu aprēķināšanu un derīgo izrakteņu atradnes pases sastādīšanu un akceptēšanu pazemes ūdens atradnei (ūdensapgādes urbumam) Kalnaoši

  Pasūtītājs: SIA "Ziedi JP"

  Termiņš: 2016. - 2017. gads

 • Stacijas Bolderāja 2 ar savienojošo ceļu uz Krievu salas termināļiem būvniecība: ģeotehniskā uzraudzība

  Pasūtītājs: VAS Latvijas dzelzceļš

  Termiņš: 2013. - 2015. gads