Pieteikumi publiskajai apspriešanai

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” un Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” prasībām publicējam aktuālos paziņojumus par IVN procedūru veikšanu.