Vides konsultācijas

Mūsu darba mērķis ir, lai Latvijā tiktu realizēti videi draudzīgi un ilgtspējīgi projekti. Tāpēc Firmas L4 vides nodaļas speciālisti rūpējas, lai, plānojot un realizējot projektus, cilvēka saimnieciskā darbība pēc iespējas mazāk ietekmētu apkārtējās vides kvalitāti, kā arī mazinātu vai novērstu esošo vai potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi projektu realizācijas rezultātā.

Nodaļas vadītājs

Jānis Māsēns

Mēs nodrošinām:

 • vides konsultāciju sniegšanu;
 • ietekmes uz vidi novērtējumu, vides pārskatu sagatavošanu;
 • A, B kategorijas piesārņojošo darbību atļauju un C kategorijas apliecinājumu iesniegumu sagatavošanu;
 • gaisu piesārņojošo vielu un smaku emisiju limitu projektu izstrādi;
 • iesniegumu sagatavošanu tehnisko noteikumu saņemšanai;
 • dabas resursu nodokļa aprēķinus;
 • statistikas pārskatu (2-Gaiss, 2-Ūdens, 3-Atkritumi, Par darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem) aizpildīšanu un iesniegšanu vienotajā vides informācijas sistēmā;
 • rūpniecisko avāriju novēršanas programmu, drošības pārskatu, civilās aizsardzības plānu izstrādi;
 • vides kvalitātes izpētes, vides monitoringa sistēmu izveidi un monitoringa veikšanu;
 • derīgo izrakteņu atradņu izpēti un krājumu aprēķinus.

Nodaļas vadītājs

Jānis Māsēns

 • B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas grozījumu veikšana un stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekta izstrāde

  Pasūtītājs: SIA “Brabantia Latvia"

  Termiņš: 2017. gads

 • Par ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu paredzētai darbībai – smilts atradnei „Klīve DA iecirknis”, Olaines pagastā, Olaines novadā

  Pasūtītājs: AS "Latvijas Valsts meži"

  Termiņš: 2015. - 2017. gads

 • Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam un Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam realizācijas ietekmes uz vidi monitoringa ziņojumu izstrāde

  Pasūtītājs: Jūrmalas pilsētas dome

  Termiņš: 2016. gads

 • Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam

  Pasūtītājs: LR Ekonomikas ministrija

  Termiņš: 2014. - 2015. gads

 • Pazemes ūdens monitoringa novērojumu veikšana rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuvēs „Piebaudzes” un „Grīviņi”

  Pasūtītājs: Priekuļu novada dome

  Termiņš: 2013. - 2014. gads

 • Grunts un gruntsūdens kvalitātes izpētes un kompleksas ģeotehniskās izpētes izstrāde Skanstes apkaimē

  Pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

  Termiņš: 2013. gads

 • Iesnieguma izstrāde B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas iesnieguma sagatavošana SIA „AGA” Valmieras gaisa sadales rūpnīcai un SIA „AGA” balonu uzpildes stacijai Zaķumuižā

  Pasūtītājs: SIA "AGA"

  Termiņš: 2012. gads

 • Vides pārskata izstrāde Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam 2009. - 2021. gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros

  Pasūtītājs: SIA "Grupa 93"

  Termiņš: 2010. - 2012. gads