Vides konsultācijas

Mūsu darba mērķis ir, lai Latvijā tiktu realizēti videi draudzīgi un ilgtspējīgi projekti. Tāpēc Firmas L4 vides nodaļas speciālisti rūpējas, lai, plānojot un realizējot projektus, cilvēka saimnieciskā darbība pēc iespējas mazāk ietekmētu apkārtējās vides kvalitāti, kā arī mazinātu vai novērstu esošo vai potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi projektu realizācijas rezultātā.

Nodaļas vadītājs

Jānis Māsēns

Mēs nodrošinām:

  • vides konsultāciju sniegšanu;
  • ietekmes uz vidi novērtējumu, vides pārskatu sagatavošanu;
  • A, B kategorijas piesārņojošo darbību atļauju un C kategorijas apliecinājumu iesniegumu sagatavošanu;
  • gaisu piesārņojošo vielu un smaku emisiju limitu projektu izstrādi;
  • iesniegumu sagatavošanu tehnisko noteikumu saņemšanai;
  • dabas resursu nodokļa aprēķinus;
  • statistikas pārskatu (2-Gaiss, 2-Ūdens, 3-Atkritumi, Par darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem) aizpildīšanu un iesniegšanu vienotajā vides informācijas sistēmā;
  • rūpniecisko avāriju novēršanas programmu, drošības pārskatu, civilās aizsardzības plānu izstrādi;
  • vides kvalitātes izpētes, vides monitoringa sistēmu izveidi un monitoringa veikšanu;
  • derīgo izrakteņu atradņu izpēti un krājumu aprēķinus.

Nodaļas vadītājs

Jānis Māsēns