Būvniecības izmaksu noteikšana

Būvizmaksu noteikšana ir katra būvprojekta noslēguma fāze. Mēs izmaksām sekojam līdzi jau būvprojekta izstrādes gaitā, lai nodrošinātu efektīvu un optimālu risinājumu rašanu.

Vadošais būvspeciālists

Linda Ozola

Mēs nodrošinām

  • būvizmaksu noteikšanu atbilstoši LBN 501 -17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
  • būvizmaksu auditu un ekspertīzi

Vadošais būvspeciālists

Linda Ozola