Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu uzraudzība ir  nozīmīga Firmas L4 būvspeciālistu darbības pamatkompetence, kuras ietvaros ir realizēti vairāk nekā 200 uzraudzības līgumi Latvijas vides un ūdenssaimniecību sistēmu sakārtošanai. Esam specializējušies kā ūdens sagatavošanas un apstrādes projektu īstenošanā, tā arī  tīklu pārvades sistēmu un notekūdens savākšanas un attīrīšanas procesos.

Atbildīgais būvspeciālists

Jānis Janovičs

Mēs nodrošinām:

  • ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvuzraudzību
  • dziļurbumu ierīkošanas darbu būvuzraudzību
  • ūdens sagatavošanas staciju būvdarbu būvuzraudzību
  • ūdenstorņu pārbūves darbu būvuzraudzību
  • notekūdeņu attīrīšanas ietaišu būvdarbu būvuzraudzību
  • kanalizācijas sūkņu staciju izbūves darbu būvuzraudzību
  • būvuzraudzību saskaņā ar FIDIC līgumu nosacījumu prasībām

Atbildīgais būvspeciālists

Jānis Janovičs