Paziņojums par paredzētās darbības Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

 • IVN paziņojums

  135 KB

 • IVN ziņojuma kopsavilkums

  15 MB

 • IVN ziņojums KVL Baltic

  4 MB

Pielikumi

 • Pielikumi

  123 MB