Būvprojektu ekspertīzes

Firma L4 vienviet nodrošina pilnu Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) sertificētu būvspeciālistu komandu, kas profesionāli izskatīs ekspertīzei iesniegto dokumentāciju un pamatoti norādīs uz nepilnībām, ja tādas tiks konstatētas.

Nodaļas vadītājs

Gints Freibergs

Mēs nodrošinām:

  • būvprojektu ekspertīzes vadību
  • būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzi
  • būvprojektu konstrukciju ekspertīzi
  • ceļu būvprojektu ekspertīzi
  • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, tai skaitā ugunsdzēsības sistēmu, būvprojektu ekspertīzi
  • elektroietaišu būvprojektu ekspertīzi (līdz 1 kV, no 1 līdz 35 kV)
  • siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīzi
  • elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu ekspertīzi

Nodaļas vadītājs

Gints Freibergs