Paziņojums par paredzētās darbības Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma aktualizētās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

 • Paziņojums

  135 KB

 • IVN ziņojums KVL Baltic

  6 MB

 • IVN ziņojuma kopsavilkums

  15 MB

Pielikumi

 • Pielikumi 1. - 15.

  13 MB

 • Pielikumi 16. - 25.

  47 MB