firma L4

  


Paziņojums par izstrādāto stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu dokumenta projektam “Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam” un Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par izstrādāto ziņojumu „Ietekmes uz vidi novērtējums atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai nekustamajā īpašumā „Majorīši” Aconē, Salaspils novadā” 2015.gada septembra redakcija  

Paziņojums par pārstrādāto un papildināto novērtējuma ziņojumu "Ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas liegumu "Dzelves – Kroņa purvs" novērtējums"   

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošanu derīgo izrakteņu atradnē „Priedulāji” un paplašinātajā platībā Līvānu novada Jersikas pagastā

Paziņojums par izstrādāto ziņojumu "Ietekmes uz vidi novērtējums smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanai atradnē "Skabārži" un ieguvei atradnē "Dižkabārži" Tukuma novada Slampes pagastā"  

Paziņojums par izstrādāto ziņojumu „Ietekmes uz vidi novērtējums pludmales volejbola laukuma izveidei Ventspilī”

Paziņojums par izstrādāto novērtējuma ziņojumu „Paredzētās darbības – smilts-grants un smilts atradnes ierīkošana, izstrāde un rekultivācija nekustamajā īpašumā „Dambkalni” – ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) dabas liegumu „Popes zāļu purvs” novērtējums”

Paziņojums par paredzētās darbības - Derīgo izrakteņu ieguve atradnē „Klīve DA iecirknis” Olaines novadā, Olaines pagastā, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu
 
  • Latviski
  • English
  • Russian
GS Solutions