Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu dīķsaimniecības izveidei un ar to saistītai derīgo izrakteņu ieguvei zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā

 • Ziņojums

  4 MB

 • Paziņojums

  114 KB

 • Sabiedriskās apspriešanas protokols

  5 MB

 • 2. pielikums sab. ap. protokolam (prezentācija)

  21 MB

Pielikumi

 • Pielikumi (ZIP form)

  205 MB